دکتر امیرحسین زارعی محمود آبادی نخل گرداني ، نماد ، عاشورا ، تابوت واره ، محرم ، نخل ، امام حسین ، حیدری ، نعمتی ، عزاداری