دکتر امیرحسین زارعی محمود آبادی، دونالد ترامپ ، آبراهام لینکلن ، آدولف هیتلر ، آپارتاید ، ژن معیوب ، جرج واشنگتن