سراب واقعیت از رویای دولت بیطرف در ایران

سراب واقعیت از رویای دولت بی طرف در ایران
چکیده
بررسی امکان پیدایش و شکل گیری دولت بی طرف در ایران و جهان سوم از موضوعات چالش برانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین الملل محسوب می شود این در حالی است که به وجود آمدن این دولت ها در فضای کنونی با توجه به مولفه های اصلی یک دولت بی طرف ناممکن است چرا که دولت های بی طرف دولت هایی هستند که از موقعیت حساس و استراتژیک برخوردار نیستند و همگی از ضعف هایی عمیق برخوردارند که از سهم خواهی در مناقشات بین المللی و سیاست خارجه در برابر مصونیت نسبی چشم پوشی می کنند هرچند در جهان سوم اغلب دولت ها ضعیف هستند اما به دلیل برخی مسایل نظیر حاکمیت ایدئولوژیک و رابطه حاکمیت نمی توانند اعلام بی طرفی کنند از سویی دیگر ایران نیز علاوه بر این دو به عنوان یک ابرقدرت منطقه ای و قدرت اقتصادی و نظامی مطرح است از این رو شکل گیری دولت بی طرف در ایران با شرایط فعلی غیر ممکن و بسیار دور از ذهن می نماید.

کلمات کلیدی
دولت ، دولت بی طرف ، ایران ، منشور ملل متحد ، تنگه هرمز ، توان نظامی

۵۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید