حافظ تجلی عرفان الهی

حافظ تجلی عرفان الهی
چکیده
لسان الغیب حافظ شیرازی از شاعران و مفاخر ایرانی است که به دلیل سیر و سلوک عرفانی خود بسیاری را متحیر کرده است این در حالی است که این شائبه و سوال در اذهان همگان متابدر می شود که حافظ یک عارف واقعی بوده است یا اینکه فرضیات متعددی که در مورد عشق زمینی یا شرایط روحی وی در طول عمر می گویند صحت دارند هرچند بی تردید وی از عشق و عرفان الهی در اشعارش سخن می گفته است که در این مقاله این مسئله دقیقا تشریح و بررسی می شود.

کلمات کلیدی : حافظ ، عرفان ، غزل ، عشق ، شیراز ، سلوک

۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید